Πνευματικά Δικαιώματα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το υλικό που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα  www.travelgenius.gr (ενδεικτικά, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα, κλπ) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρίας ΤΖΙΝΙΟΥΣ ΤΡΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και προστατεύεται από τις κείμενες διατάξεις του Ν. 2121/1993 όπως αυτό τροποποιήθηκε από Ν. 4481/2017. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, πώλησης, διανομής ή μετάδοσης με κανένα τρόπο, εκτός αν υπάρχει σχετική ρητή άδεια από την ΤΖΙΝΙΟΥΣ ΤΡΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ